Afholdte aktiviteter / Årsmøder
Osted Bylaugs årsmøde den 7. februar 2020

Ny oldermand Thomas Stokholm valgt i Osted Bylaug.

Oldermanden Hans Larsen bød velkommen til 51 medlemmer.

Mødet begyndte med fællessang og derefter fællesspisning. Ole og Ane Sofie Hansen stod for den traditionelle ”Bylaugsgryde” og Bylaugets medlemmer spiste med god appetit.

Derefter havde vi inviteret Peter Vestergaard, den gamle købmand fra Lejre. Han fortalte levende om opstarten på Dan missionens genbrugsbutik i Osted. Han fortalte både om det økonomiske og det sociale aspekt i genbrugsbutikken.

Årsmødet (generalforsamlingen).
Til dirigent valgtes Karl Frandsen og som referent valgtes Inge Cecilie Christensen.

Oldermand Hans Larsens beretning.
Han fortalte om sidste årsmøde i 2019 hvor vi ikke havde kandidater til en ny bestyrelse. Forsamlingen måtte så bede den siddende bestyrelse om at indkalde til et ekstraordinært årsmøde.
Ved det ekstraordinær møde d. 22. marts var det igen et problem at skaffe kandidater til bestyrelsen. Forsamlingen blev enige om at genvælger Hans Larsen til oldermand og der valgtes 2 viceoldermænd Mona Jørgensen og Tommy Olesen. Deres opgave blev at afholde de planlagte arrangementer og indkalde til det næste årsmøde i 2020.

Erik Kildegaard havde arrangeret en udstilling i kulturhuset om Osted i 300 år. Historikeren Hans Jørgen Lych Larsen fortalte i februar om stavnsbåndets indførelse i Danmark. Den 22. maj kørt vi med bus til Syv kirkegård, for at se gravstederne for herremændene på Vibygård, derefter til Vibygård og vi blev inviteret ind i hovedbygningen på den nu tidligere herregård.

Hans Larsen fortalte også om arbejdet med at finde en ny oldermand og ny bestyrelse.
Det blev dannet et udvalg der bestod af bestyrelsen, Anders Bredsdorff fra Bylauget og Geert Aagaard Andersen fra Mannerup landsbylaug. Geert er med i Lejre kommunes landbyudvalg.
Udvalget blev enige om at et fremtidig Bylaug skal have en bredere struktur og en forbindelse ud til de andre foreninger i Osted området. Måske bør Bylauget ændres grundlæggende og finde en ny bestyrelse uden for Bylaugets medlemskreds?
Vi indbød alle foreninger i Osted til et fællesmøde d. 14. januar. Indbydelsen blev sendt ud til skolerne, grundejerforeningerne, gymnastik, idræt og de to kommunalbestyrelsesmedlemmer i Osted.
På mødet d. 14. januar var der sympati for at oprette et Bylaug med en struktur der med større kraft kan tale Osteds sag overfor Lejre kommune, og kan give et bidrag til udviklingen i Osted.
Der var dog ingen nye kandidater den aften til Bylaugets bestyrelse.

Hans Larsen sluttede beretningen med at takke for medlemmernes støtte og fremmøde.
Beretningen blev godkendt.

Aflæggelse af regnskabet for 2019.
Mona Jørgensen fortalte at vi er 92 medlemmer og i 2019 var der et underskud på
2189,94 kr.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

Valg af ny Oldermand.
Til ny Oldermand blev foreslået Thomas Stokholm og han blev også valgt.
Thomas Stokholm har boet i Osted i ca. 20 år og har i to perioder været medlem af Lejre Kommunalbestyrelse. Han er også formand for Midtsjællands vandforsyning.

Valg af Viceoldermænd.
Mona Jørgensen blev genvalgt samt nyvalg af Torben Leth Jensen. Det lykkes ikke at finde en tredje kandidat til bestyrelsen, forsamlingen gav den nu valgte bestyrelse lov til at supplere med en ekstra person.

Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Anders Bredsdorff og Mogens Ehrich blev valgt.

Valg af revisor og revisorsuppleant.
Her blev valgt Inge Cecilie Christensen som revisor og Alex Christensen som suppleant.

Der var ingen indkomne forslag til bestyrelsen.

Bylaugs prisen for 2020.
Der var ingen forslag til Bylaugsprisen for 2020.

Bylaugets fremtid.
På baggrund af Oldermandens beretning om et Bylaug med en ny struktur, kom der en god debat.
Forsamlingen var glade for at det lykkedes at få valgt ny oldermand og ny bestyrelse. Der var en optimisme for fremtiden.


Karl Frandsen takkede for god ro og orden. Vi sluttede med en fællessang.

Osted Bylaug | CVR: 33 39 97 31